Chính phủ ban hành Nghị quyết mới về công tác quy hoạch | sola.vn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị quyết số 64 / NQ-CP triển khai chính sách, pháp luật về hoạt động quy hoạch sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực. quá trình

Nhiệm vụ mới của Chính phủ với một số giải pháp nâng cao chất lượng và đẩy nhanh quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030.  Hình ảnh
Nhiệm vụ mới của Chính phủ với một số giải pháp nâng cao chất lượng và đẩy nhanh quy hoạch giai đoạn 2021 – 2030. Hình ảnh

Nghị quyết được ban hành ngày 6 tháng 5 năm 2022 với các giải pháp nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030. Sau khi hoàn thành các thủ tục và hồ sơ để trình một số dự án pháp lý.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ quy hoạch về thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch giai đoạn 2021-2030 có hiệu lực.:

Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện đúng quy định của Luật Quy hoạch, các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội, Chương trình giám sát tối cao của Quốc hội và các Nghị quyết của Chính phủ, kết luận của Thường vụ Chính phủ, chỉ đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực. (Báo cáo). Báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện, những khó khăn, tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Luật Quy hoạch một cách toàn diện, khách quan và đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc.

Chính phủ đã tham gia cởi mở, có trách nhiệm với nhiều ý kiến ​​xác đáng, có chất lượng, nhất là những vấn đề còn khó, vướng mắc cần trình Quốc hội xem xét, giải quyết để đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch. Trong khi chờ thẩm định toàn diện để kiến ​​nghị sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch, Quốc hội thống nhất đề nghị ban hành Nghị quyết để sắp xếp, xử lý ngay những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Quy hoạch và Đầu tư. Nội dung của Quốc hội khóa 15 theo thứ tự viết tắt:

Một số giải pháp tháo gỡ nút thắt, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quy hoạch:

a) Việc ban hành quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, các Luật và Pháp lệnh đã sửa đổi, bổ sung đồng thời một số điều liên quan đến quy hoạch để bảo đảm tính thống nhất; Kế hoạch được chuẩn bị và đánh giá trước sẽ được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có nội dung không phù hợp thì điều chỉnh quy hoạch cấp dưới theo quy hoạch cấp trên, bảo đảm thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

READ  Thủ tục thụ tinh nhân tạo cho chị em có cơ hội làm mẹ đơn thân | sola.vn

b) Cho phép điều chỉnh tiến độ quy hoạch, trong đó tập trung xúc tiến việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch khẩn cấp cấp quốc gia vào năm 2022 và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Cơ bản hoàn thành các quy hoạch thuộc Hệ thống quy hoạch quốc gia đến năm 2023.

c) Cho phép các quy hoạch nêu tại điểm C khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019 tiếp tục thực hiện, gia hạn thời gian và điều chỉnh nội dung theo quy định có liên quan. Các hành vi trước thời điểm Luật Quy hoạch có hiệu lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch; Xem xét, tổng hợp các nội dung liên quan để đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021 – 2030.

d) Cho phép Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu lập quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. nhà thầu vẫn chưa được lựa chọn. Việc chỉ định thầu được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và nhà thầu được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Pháp luật Trường hợp không áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc không lựa chọn được nhà thầu thì người có thẩm quyền lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu khác.

đ) Được bố trí vốn để chi định kỳ theo quy định của pháp luật trong nguồn ngân sách nhà nước để lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và quy hoạch có tính chất kỹ thuật. , chuyên ngành không được cấp vốn. Cho phép huy động và sử dụng các nguồn vốn xã hội hóa, bảo đảm tuân thủ các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch của Luật Quy hoạch.

READ  1 tấn bằng bao nhiêu tạ, bao nhiêu yến, bao nhiêu kg? | sola.vn

e. Nội dung của quy hoạch tổng thể quốc gia xác định định hướng phân bố và tổ chức không gian của các hoạt động kinh tế – xã hội; Tính chất chiến lược liên vùng của khu vực bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời, phương hướng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế. Điểm n khoản 2 Điều 22 Luật Quy hoạch chưa thực hiện danh mục dự án lớn quốc gia và thứ tự ưu tiên thực hiện.

g) Việc lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030 đối với quy hoạch cấp dưới đã được phê duyệt trước nhưng có nội dung không phù hợp với quy hoạch cấp cao hơn thì thực hiện theo quy định tại trình tự này. . Loại bỏ các nhiệm vụ lập kế hoạch và giảm bớt một số thủ tục sắp xếp quy hoạch.

h) Giao Chính phủ nghiên cứu các quy định về trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan lập quy hoạch, thẩm định và phê duyệt quy hoạch để đảm bảo tính độc lập, tăng cường trách nhiệm giải trình ở các cấp, giảm bớt thủ tục hành chính. Các quy định của Đạo luật Tổ chức Chính phủ và Đạo luật Tổ chức Chính quyền địa phương.

i) Đánh giá tác động của việc ngừng kế hoạch đầu tư, phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể và xác định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ. Điểm D Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch; Nghiên cứu, khôi phục các quy hoạch sản phẩm chiến lược, cần thiết, đảm bảo không mâu thuẫn với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 37/2019 / NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 148/2020 / NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Năm 2020, kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực, Nghị quyết của Quốc hội về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong hoạt động quy hoạch và một số giải pháp nâng cao, đẩy nhanh chất lượng công tác quy hoạch giai đoạn 2021-2030 .

Các bộ đã nghiên cứu, sửa đổi các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện quy hoạch để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ và chất lượng quy hoạch. Khẩn trương rà soát, nghiên cứu ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về tiêu chuẩn quy hoạch, quy chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn đặc biệt.

READ  Top 7+ Bình Giữ Nhiệt Hàn Quốc Rẻ Và Tốt Nhất Thị Trường | sola.vn

Các bộ, ngành, khu vực cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp để hiện đại hóa hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quy hoạch quốc gia, thống nhất công nghệ, định dạng dữ liệu quy hoạch, cập nhật và chia sẻ thông tin bảo đảm công khai, minh bạch. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về quy hoạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Tổ chức thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Quốc hội khóa XV và một số giải pháp trong kỳ họp thứ 3. Giải pháp để giải quyết vấn đề, nhanh chóng. Cải tiến kế hoạch và cải tiến chất lượng.

Giải pháp lâu dài

Đạo luật Quy hoạch, Đạo luật Xây dựng, Đạo luật Quy hoạch Thị trấn, Đạo luật Đất đai, Đạo luật Đấu thầu, Tổng kết thực hiện các Đạo luật, Pháp lệnh có liên quan kiến ​​nghị sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi các luật liên quan đến quy hoạch, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với luật quy hoạch sau khi sửa đổi, bổ sung.

Về việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình Dự thảo Luật Lực lượng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở cấp dưới; Đề án Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ; Đề án Luật Đường bộ:

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Công an ngày 16/4/2022 và kết quả lấy ý kiến ​​các thành viên Chính phủ, Nghị quyết nêu rõ Chính phủ giao Bộ Công an chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các bên liên quan. Các cơ quan đang xây dựng dự thảo, tờ trình về những nội dung trọng tâm của Dự thảo Luật Lực lượng tham gia giữ gìn an ninh và pháp luật, trật tự ở cơ sở; Báo cáo tách Luật Giao thông đường bộ thành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ để trình Bộ Chính trị cho ý kiến ​​kiến ​​nghị với Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud